Usluge

 • ova usluga namijenjena je adolescentima i odraslima
 • u prvim susretima naglasak je na procjeni trenutnih teškoća i njihovih pozadinskih mehanizama, definiranju ciljeva rada i okvirnog tijeka ostatka tretmana; nastoji se postići bolje razumijevanje klijentovih teškoća kako bi se odredio što prikladniji pristup njihovom rješavanju
 • ovisno o klijentu i teškoćama, primjenjuju se odgovarajući mjerni instrumenti (upitnici za procjenu mentalnog zdravlja)
 • primjena odgovarajućih tehnika (npr. tehnike izlaganja, mijenjanje negativnih misli) ovisno o teškoćama, obilježjima i potrebama klijenata
 • tijekom tretmana prati se napredovanje prema ciljevima postavljenima na početku tretmana; po potrebi, mijenja se pristup ovisno o povratnoj informaciji od klijenta
 • tijekom tretmana kontinuirano se radi i psihoedukacija klijenta, odnosno informiranje klijenta o relevantnim spoznajama vezanima uz teškoće i načine nošenja s njima
 • ova usluga namijenjena je učenicima osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, studentima i osobama uključenima u programe cjeloživotnog obrazovanja
 • procjena kognitivnih strategija učenja koje klijenti koriste prilikom učenja i određivanje njihove prikladnosti s obzirom na gradivo koje uče
 • procjena metakognitivnih čimbenika uključenih u učenje (metakognitivno znanje, iskustva i regulacija)
 • procjena vještina organizacije vremena, planiranja učenja, upravljanja vremenom i trudom prilikom učenja
 • procjena motivacijskih čimbenika (npr. interes, samoprocjena korisnosti i važnosti učenja nekog sadržaja, samoprocjena samoefikasnosti, atribucije)
 • procjena pozadinskih psiholoških čimbenika koji mogu utjecati na učenje (npr. perfekcionizam i strah od neuspjeha)
 • tijekom tretmana radi se demonstracija adekvatnog pristupa učenja na konkretnom gradivu koje klijenti trebaju usvojiti, a uz to demonstriraju se načini samoprovjere naučenog gradiva 
 • ovisno o potrebama klijenta, primjenjuju se i tehnike iz kognitivno-bihevioralnog pristupa kojima se reguliraju negativne misli prisutne tijekom učenja, kao i relaksacijske tehnike za nošenje s anksioznošću
 • po potrebi se prati učenje klijenta i između susreta
 • ova usluga namijenjena je privatnim i pravnim osobama koji provode znanstvena ili stručna istraživanja
 • konzultacije s naručiteljem obrade podataka oko planiranja istraživanja (npr. definiranje nacrta istraživanja, odabir prikladnih mjernih instrumenata)
 • konzultacije vezane uz validaciju mjernih instrumenata
 • kvantitativna obrada podataka s interpretacijom rezultata
 • kvalitativna obrada podataka s interpretacijom rezultata